Giới thiệu

Thông tin Viện:

  • Tên viết bằng tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÂU Á
  • Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài:ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASIA
  • Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: ERIA
Quyết định thành lập:
  • Quyết định số: 274/QĐ-LHHVN  của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam)
  • Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ số: A-1904 của Bộ Khoa học và công nghệ.
Viện nghiên cứu kinh tế Châu Á (sau đây gọi tắt là Viện) hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.